My LinkedIn profile

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΣ
ΜΕ ΡΩΤΑΤΕ;...ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΩ!..(Κάντε κλίκ πάνω στον...ΧΡΥΣΟ!) Τηλ: 6995295767/ 6946083329

Taxheaven - Νέα ειδήσεις

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Ενεργά και αναμενόμενα προγράμματα επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις

Ενεργά και αναμενόμενα προγράμματα επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις

Όλα τα  ενεργά και αναμενόμενα προγράμματα επιχορηγήσεων που θα σας βοηθήσουν να ιδρύσετε ή εκσυγχρονίσετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.

2η προκήρυξη του προγράμματος Leader για Ιωάννινα - Θεσπρωτία
Το πρόγραμμα άνοιξε στις 13 Δεκεμβρίου και θα είναι ανοιχτό μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2013. Αφορά συγκεκριμένες περιοχές των νομών Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας.
Οι τομείς στους οποίους μπορούν να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια (πρόκειται για ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις και μετεγκαταστάσεις) είναι η μεταποίηση γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, ο αγροτουρισμός (καταλύματα, εστιατόρια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ.), οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση), καθώς και έργα δημόσιου χαρακτήρα που αφορούν την τουριστική και πολιτιστική αξιοποίηση και ! ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης και την ανάδειξη και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου.
Με σημαντικές βελτιώσεις θα τρέξει ο Αναπτυξιακός Νόμος το 2013.
Αρκετές θα είναι οι επικείμενες αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο που αναμένεται να ισχύσουν από το νέο έτος:
 • Καταργούνται οι δύο αποκλειστικές περίοδοι υποβολής επενδυτικών σχεδίων και δίνεται δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων καθόλη τη διάρκεια του έτους. Η αξιολόγηση τους θα γίνεται κάθε Μάιο και Νοέμβριο.
 • Eπιλογή κινήτρου ενίσχυσης από τον επενδυτή.
 • Kαταργείται η υποχρέωση συνδυασμού επιχορήγησης και φοροαπαλλαγής και δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή να επιλέγει την λήψη του συνόλου της ενίσχυσης με μορφή επιχορήγησης.
 • Eκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων - μειώνεται στα 5 έτη (από 6) το διάστημα που θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει από την απόφαση ολοκλήρωσης προηγούμενης επένδυσης.
 • Δίνεται δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής με άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, που υπολογίζονται με την μέση αξία τους των τελευταίων τριών μηνών.
 • Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής της επιστολής έγκρισης δανείου κατά την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής.
 • Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν σε κέντρα αποκατάστασης.
 • Παρέχεται σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται σε ΒΕΠΕ και Ζώνες Καινοτομίας επιπλέον ποσοστό 5% με μέγιστο το ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
 • Ο επενδυτής μπορεί να αξιοποιήσει το κίνητρο της φοροαπαλλαγής εντός δύο (2) πρώτων διαχειριστικών χρήσεων από την ολοκλήρωση της επένδυσης. Επιπρόσθετα η αξιοποίηση του φορολογικού κινήτρου για τις νέες επιχειρήσεις μπορεί να φτάσει τα δώδεκα (12) χρόνια και για τις υφιστάμενες τα δέκα (10).
 • Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως 100% της εγκεκριμένης επιδότησης με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10%.
 • Δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης της κατατεθειμένης Εγγυητικής Επιστολής μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης

Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.200 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22-64 ετών από τον ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 3 Δεκ 2012, σύντομα θα προκηρυχθεί από τον ΟΑΕΔ πρόγραμμα για την επιχορήγηση 2.200 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο «Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Έτους 2009 2009 Β' Κύκλος» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων ηλικίας 22-64 ετών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων θα ανέλθει συνολικά στα 2.200 άτομα.
Η κάλυψη των θέσεων θα πραγματοποιηθεί ως έξης:
• 1.100 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 22 - 32 ετών
• 1.100 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 33 - 64 ετών

Προδημοσίευση του Προγράμματος "Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές και Επιχειρηματικά Πάρκα"
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προτίθεται να προκηρύξει το Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα».
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους. Εκτός από την οικονομική, σημαντική είναι και η περιβαλλοντική διάσταση του προγράμματος αφού η εγκατάσταση επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους μειώνει σημαντικά της περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκ της λειτουργίας τους.

Το πρόγραμμα αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστον 3 χρόνια, κάνουν τζίρο άνω των 30.000 ευρώ (το τελευταίο έτος ή 100.000 ευρώ αθροιστικά την τελευταία τριετία). Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι από 30-400.000 ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50%. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος 10 εκ ευρώ.

Άμεσα αναμένεται να προκηρυχθεί το πρόγραμμα ICT4GROWTH "Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας".

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (www.ktpae.gr) το αμέσως επόμενο διάστημα θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα ICT4GROWTH.  Η δράση ICT4GROWTH, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκ ευρώ, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις κρατικής ενίσχυσης που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα και αποσκοπεί στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σ! Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Σύντομα αναμένεται να προκηρυχθεί το πολυ-αναμενόμενο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων (ΠΕΠ - ΕΣΠΑ).

Το πρόγραμμα θα αφορά τόσο υφιστάμενες επιχειρήσεις (με περισσότερα από 2 χρόνια λειτουργίας), νεοσύστατες (με λιγότερα από 2 χρόνια λειτουργίας) και υπό-σύσταση επιχειρήσεις.
Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι:
- από 20.000 € μέχρι 100.000 € (Εμπόριο).
- από 20.000 € μέχρι 100.000 € (Υπηρεσίες).
- από 30.000 € μέχρι 300.000 € (Μεταποίηση)
- από 30.000 € μέχρι 300.000 € (Τουρισμός)
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι περίπου 500 εκ. ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης θα κυμαίνεται από 40 έως 60% (ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης).
Σε αναμονή για το πρόγραμμα "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ".

Το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων με υπάρχουσα εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς και όσων επιθυμούν να ενισχύσουν τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό.
Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται από 35.000 ευρώ έως 650.000 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης έως και 55%. Για το πρόγραμμα αυτό έχει εγκριθεί κονδύλι ύψους 50 εκατ. ευρώ.
Το ακριβές ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται από το μέγεθος της επιχείρησης, τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης αλλά και το είδος των δαπανών οι οποίες θα επιχορηγηθούν.
Οι δικαιούχοι που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είναι:
α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Κατασκευών – Υπηρεσιών, με δύο τουλάχιστον πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

β) Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι οποίες πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στο μέλλον στους τομείς Μεταποίησης – Κατασκευών – Υπηρεσιών.

γ) Υφιστάμενες εμπορικές επιχειρήσεις, υπό τον όρο να συνεργαστούν (για τους σκοπούς του προγράμματος), με δυο τουλάχιστον επιχειρήσεις, από τον κλάδο της Μεταποίησης – Κατασκευών – Υπηρεσιών,

δ) Συνεργασία επιχειρήσεων (τουλάχιστον τριών), οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Κατασκευών – Υπηρεσιών.
Πρόγραμμα εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών υπέρ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) δημιούργησε το Πρόγραμμα Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών, το οποίο στοχεύει:
 • Στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης Εγγυητικών Επιστολών εκδόσεως Τραπεζών που απευθύνονται στους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίζουν μία μόνιμη ροή αγαθών και υπηρεσιών από αυτούς, χωρίς την χρήση κεφαλαίων.
 • Στην στήριξη της οικονομίας χωρίς να απαιτείται η χρήση κεφαλαίων, απελευθερώνοντας με αυτόν τον τρόπο ρευστότητα για την προώθησή της σε λοιπούς χρηματοδοτικούς σκοπούς.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις:
- που είναι νεοσύστατες (με ΑΦΜ), νέες και υφιστάμενες οιασδήποτε νομικής μορφής,
- έχουν έδρα στην Ελλάδα,
- απασχολούν (ή θα απασχολήσουν, για τις νεοσύστατες στο πρώτο έτος λειτουργίας) λιγότερους από 250 εργαζόμενους - ΕΜΕ και εμφανίζουν (ή προβλέπεται, για τις νεοσύστατες ΜΜΕ, ότι θα εμφανίσουν στο πρώτο έτος λειτουργίας τους) ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. € ή το σύνολο του ετησίου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πηγή: Economist.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΦΗΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ...

Αναγνώστες

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
ΑΧΑΡΝΕΣ, ΑΤΤΙΚΗ, Greece
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"