My LinkedIn profile

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΣ
ΜΕ ΡΩΤΑΤΕ;...ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΩ!..(Κάντε κλίκ πάνω στον...ΧΡΥΣΟ!) Τηλ: 6995295767/ 6946083329

Taxheaven - Νέα ειδήσεις

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

04/12/2012    S233    Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 
GR-Καβάλα: Υπηρεσίες παροχής γευμάτων
2012/S 233-383328
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Οδηγία 2004/18/ΕΚ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής
ΤΕΙ Καβάλας
Άγιος Λουκάς
Υπόψη: Χρυσοχοου Κωνσταντινος
654 04 Καβάλα
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2510462135
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: supply@teikav.edu.gr
Φαξ: +30 2510462140
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.teikav.edu.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλη
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των σπουδαστών του ΤΕΙ Καβάλας και των παραρτήματων Δράμας και Διδυμοτείχου.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
ΥπηρεσίεςΚύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Καβάλα GR115.Δράμα GR114.Διδυμοτείχο GR111.
Κωδικός NUTS GR115
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των σπουδαστών του ΤΕΙ Καβάλας και των παραρτήματων Δράμας και Διδυμοτείχου. Το αντικείμενο της διακήρυξης προδιαγράφεται αναλυτικά στα αντίστοιχα παραρτήματα αυτής.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
55320000
II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται σε 3300000.00 EUR συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εθνική συμμετοχή 100 %.Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 2 682 926,82 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Έναρξη 1.5.2013. Ολοκλήρωση 30.9.2016
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
1) Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι 5 % επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ2) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης είναι 10 % της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα.Β) Συνεταιρισμοί.Γ) Ένωσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.Δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημόσιων συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπόριου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2513/1997.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Α) Αντίγραφο αποσπάσματος ισολογισμού της επιχείρησης των τριών τελευταίων χρήσεων.Β) Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων για το ολικό ύψος του Κύκλου Εργασιών όσον αφορά στην παροχή μαζικής σίτισης σε παρόμοιες υπηρεσίες κατά τα 3 προηγούμενα οικονομικά έτη.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:Α) Μελέτη λειτουργίας του εστιατορίου.Β) Εμπείρια παροχής υπηρεσιών μαζικής εστίασης.Γ) Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών σίτισης (ISO, HACCP).Δ) Πληροφορίες για την τεχνική υποδομή και το απασχολούμενο προσωπικό.Ε) Επιτυχής υλοποιήση των έργων και ποιότητα υπηρεσιών.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
1. Προτεινομένο πρόγραμμα σίτισης 4 εβδομάδων. Στάθμιση 60
2. Μελέτη λειτουργίας του εστιατορίου. Στάθμιση 15
3. Επιτυχής υλοποίηση των έργων και ποιότητα υπηρεσιών. Στάθμιση 10
4. Εμπειρία παροχής υπηρεσιών μαζικής εστίασης. Στάθμιση 8
5. Κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας. Στάθμιση 7
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 24.1.2013 - 14:00Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
24.1.2013 - 14:00
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Ελληνικά.
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
σε ημέρες: 120 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 25.1.2013 - 10:30
Τόπος:
Καβάλα.
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναιΠρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους.
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΤΕΙ Καβάλας
Άγιος Λουκάς
654 04 Καβάλα
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pkalamb@teikav.edu.gr
Τηλέφωνο: +30 2510462201
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.teikav.edu.gr
VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Ενστάσεις.Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει του άρθρου 3 του παραρτήματος Β της παρούσης.Β) Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής:α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού:Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού.Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 3 του παραρτήματος Β της παρούσης, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.Γ) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.Δ) Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.Ε) Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του π.δ/τος 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.ΣΤ) Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10 %) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό (ΚΑΕ) 3741 ("παράβολα από κάθε αιτία").Προσφυγές.Ο συμμετέχων μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του να ασκήσει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από το φορέα. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσης διοικητική προσφυγή.Προδικαστικές προσφυγές.Κάθε συμμετέχων που θεωρεί ότι θίγεται κατά την κρίση του από παράνομη πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2522/97. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου ασκείται υποχρεωτικά εντός πέντε (5) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της αντίστοιχής πράξης ή παράλειψης ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, προσφυγή η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στο θιγόμενο από την τυχόν μερική ή ολική παραδοχή της.Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την άσκηση προσφυγής, άλλως τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψή της.Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας.Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και η άσκηση της προσφυγής κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
ΤΕΙ Καβάλας
Άγιος Λουκάς
654 04 Καβάλα
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pkalamb@teikav.edu.gr
Τηλέφωνο: +30 2510462201
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.teikav.edu.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:29.11.2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΦΗΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ...

Αναγνώστες

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
ΑΧΑΡΝΕΣ, ΑΤΤΙΚΗ, Greece
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"