My LinkedIn profile

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΣ
ΜΕ ΡΩΤΑΤΕ;...ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΩ!..(Κάντε κλίκ πάνω στον...ΧΡΥΣΟ!) Τηλ: 6995295767/ 6946083329

Taxheaven - Νέα ειδήσεις

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Προκήρυξη σύμβασης:Υπηρεσίες διαχείρισης έργων / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

20/03/2013  Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 
GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
2013/S 056-092562
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Οδηγία 2004/18/ΕΚ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.)
Σωρανού του Εφεσίου 4
Σημείο(α) επαφής: Τμήμα Προμηθειών
Υπόψη: Παναγιώτη Βρακατσέλη
115 27 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2106597702/548-9/566
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@bioacademy.gr
Φαξ: +30 2106597547/5
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.bioacademy.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Άλλη: Έρευνα στον τομέα των Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Καθολική Πολυτομεακή Παρέμβαση Πρόληψης για το Κάπνισμα και Προαγωγής Υγείας σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
ΥπηρεσίεςΚατηγορία υπηρεσιών: αριθ 11: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης [6] και συναφείς υπηρεσίεςΚύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Ως τόπος παροχής, ορίζεται κυρίως το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α που βρίσκεται νοτίως του Νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» στην διεύθυνση Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα καθώς και διάφορα σημεία στα αστικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης.Κωδικός NUTS GR300,GR122
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Το παρόν έργο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ενέργειες οργάνωσης, υποστήριξης και συντονισμού με στόχο την επιτυχή υλοποίηση της παρέμβασης πρόληψης για το κάπνισμα και προαγωγής υγείας στα σχολεία. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε περίπου 1.000 σχολεία στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
79421000 - RA08, 79952000
II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Δράση 1: Διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτηςΔεδομένου ότι ο επιστημονικός σχεδιασμός, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της μελέτης θα εκπονηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Υποέργου 1, το έργο του συμβούλου στην παρούσα δράση επικεντρώνεται στην οργάνωση και διεξαγωγή της έρευνας καθώς και την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της. Περιλαμβάνει:Α. Επιλογή ΔείγματοςΗ επιλογή του εξεταζομένου δείγματος (1.000 μαθητές από μέρος των 1.000 σχολείων του προγράμματος) θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία και την έγκριση της Επιστημονικής Επιτροπής του Προγράμματος (Υποέργο 1) και θα ακολουθηθούν οι οδηγίες δειγματοληψίας που προτείνονται για αυτού του τύπου μελέτες από διεθνείς οργανισμούς. Η συλλογή του δείγματος θα πραγματοποιηθεί με τυχαία επιλογή σχολείων και σχολικών τμημάτων από τις περιοχές αναφοράς.Β. Εκπαίδευση - Τυποποίηση ερευνητών (calibration)Προβλέπεται η ενημέρωση των ερευνητών για τους στόχους και τις ανάγκες της έρευνας, καθώς και την αναλυτική περιγραφή των μεταβλητών καταγραφής. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την διοργάνωση της εκπαίδευσης και της τυποποίησης των ερευνητών.Γ. Οργάνωση κύριας έρευναςΟ ανάδοχος του υποέργου θα αναλάβει:.Την προμήθεια του απαιτούμενου υλικού για την έρευνα.Την αναπαραγωγή των ερωτηματολογίων και των λοιπών εντύπων.Την επικοινωνία με τους κατά τόπους υπευθύνους αγωγής υγείας και τους διευθυντές των σχολείων για την εξασφάλιση της απαιτούμενης υποστήριξης.Την οργάνωση της μετακίνησης και της διαμονής των ερευνητών στις περιοχές διεξαγωγής της έρευνας..Την κάλυψη των εξόδων των ερευνητών, την υποστήριξη τους και την παροχή τυχόν διευκολύνσεων.Την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή καθώς και τον έλεγχο των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων από τους ερευνητές.Δ. Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτωνΤα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα καταχωρηθούν σε μια ενιαία βάση δεδομένων, όπου και θα γίνει η στατιστική τους επεξεργασία. Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής των στοιχείων θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα ποιοτικός τους έλεγχος.Δράση 2: Οργάνωση ημερίδωνΑφορά δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και προετοιμασίας της ομάδας στόχου και των εκτελεστών της παρέμβασης αναφορικά με τη μεθοδολογία, την οργάνωση και την εφαρμογή της παρέμβασης. Ειδικότερα οι ημερίδες θα απευθύνονται ενδεικτικά στους:.Υπευθύνους Αγωγής Υγείας της Περιφέρειας.Σχολικούς Συμβούλους της Περιφέρειας.Διευθυντές σχολείων.Εκπαιδευτές-εκτελεστές της παρέμβασης.Εκπροσώπους συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.Εκπροσώπους Δήμων, Κοινοτήτων, Τοπικών ΦορέωνΣυνολικά θα πραγματοποιηθούν δεκατέσσερις (14) ημερίδες με τη συμμετοχή περίπου 250 ατόμων σε κάθε μία, ως εξής: Εννιά (9) ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στην Αττική και πέντε (5) στη Θεσσαλονίκη. Την επιστημονική ευθύνη των ημερίδων αλλά και το πρόγραμμα των εισηγήσεων φέρει η Επιστημονική Επιτροπή (Υποέργο 1). Στο τέλος κάθε ημερίδας, η οποία αναμένεται να έχει διάρκεια περίπου 3 ώρες, προβλέπεται η διεξαγωγή workshop διάρκειας 3 ωρών με σκοπό την εκπαίδευση των μεν δασκάλων στον τρόπο υλοποίησης των παιχνιδιών καλής συμπεριφοράς, των δε εκπαιδευτικών στις δεξιότητες άρνησης. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε workshop αναμένεται να προσεγγίζει τα 150 άτομα και θα πραγματοποιηθεί παράλληλα σε 2 αίθουσες, μία για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και μία για τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των ημερίδων της Αττικής, μία από αυτές θα αφορά και την επιβράβευση καλών πρακτικών από τα σχολεία της χώρας (συμμετοχή εκπροσώπων των τριών (3) σχολείων (ένα για κάθε βαθμίδα) με τις καλύτερες πρακτικές.Στο έργο του συμβούλου περιλαμβάνονται η οργάνωση και κάλυψη των ακόλουθων δραστηριοτήτων:.Agenda.Χώρος/ Μπουφές/ Καφές.Τεχνολογικός εξοπλισμός.Επιλογή, επικοινωνία με συμμετέχοντες.Αποστολή προσκλήσεων.Μετακίνηση/ Διαμονή/ Διατροφή τεσσάρων (4) εισηγητών.Οργάνωση και κάλυψη κόστους μετακινήσεων για τους υπευθύνους αγωγής υγείας, τους εκπαιδευτικούς, γονείς κ.λ.π. που θα συμμετάσχουν στις ημερίδες του προγράμματος εντός των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και αναμένεται να προσεγγίζει περίπου τα 2.000 άτομα..Έντυπο υλικό/ folders.ΦωτογράφισηΔράση 3: Δημιουργία portal – Διαχείριση υλικού – Προώθηση στα κοινά μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και ευρύ κοινόΠαράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες ενημέρωσης, εκπαίδευσης και δημοσιοποίησης του προγράμματος, προβλέπονται οριζόντιες δράσεις που έχουν στόχο την ενημέρωση, παροχή ανατροφοδότησης και συμβουλευτικής ολόκληρου του δικτύου, του πληθυσμού στόχου και των εμπλεκομένων φορέων. Οι ενέργειες υλοποίησης είναι οι ακόλουθες:Α. Προσδιορισμός ταυτότητας και σηματοδότησης του ΠρογράμματοςΑφορά σχεδιασμό λογοτύπου, καθώς και ηλεκτρονικού φυλλαδίου με συνοπτική περιγραφή των στόχων, της μεθοδολογίας και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του προγράμματος.Β. Κατασκευή portalΑφορά τη κατασκευή, δημιουργία και συντήρηση διαδραστικού portal το οποίο θα αποτελέσει βασικό μέσο διευκόλυνσης της επικοινωνίας των εμπλεκόμενων μερών, ενημέρωσης και δημοσιοποίησης της εφαρμογής της παρέμβασης και παροχής ενημέρωσης, συμβουλευτικής και ανατροφοδότησης προς τους εκπαιδευτικούς-εκτελεστές της παρέμβασης. Το υλικό της ιστοσελίδας θα ανανεώνεται σε συστηματική βάση.Γ. Παρουσίαση προγράμματος στα κοινωνικά δίκτυαΣτο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η δημιουργία παρουσίασης του προγράμματος στα κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter, you tube) με σκοπό την επίτευξη αμφίδρομης επικοινωνίας με τα κοινά – στόχος.Δ. Σχεδιασμός και ανάπτυξη web εφαρμογώνΠαράλληλα με τις παραπάνω δράσεις, ο ανάδοχος θα αναλάβει τη δημιουργία web εφαρμογών (παιχνίδια, διαγωνισμοί) για την κινητοποίηση συμμετοχής της ομάδας στόχου.Δράση 4: Υλοποίηση της καθολικής πολυτομεακής παρέμβασης πρόληψης για το κάπνισμα και προαγωγής υγείας στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΠεριλαμβάνει:Υλοποίηση δράσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Πληθυσμός Στόχος: Α', Β', Γ', Δ', Ε', ΣΤ΄ Τάξη Δημοτικού)Υποδράση 4.2: Υλοποίηση δράσεων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Πληθυσμός Στόχος: Α, Β, Γ Τάξη Γυμνασίου & Α, Β, Γ, Τάξη Λυκείου)Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο σύμβουλος στο πλαίσιο της Δράσης 4 αφορούν την οργάνωση και υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων μερών για την υλοποίηση της πολυτομεακής παρέμβασης στα επιλεγμένα σχολεία της επικράτειας.Ειδικότερα ο σύμβουλος θα αναλάβει τις ακόλουθες ενέργειες:.Οριστικοποίηση σχολικών μονάδων για την υλοποίηση της παρέμβασης σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή..Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (εγχειρίδια και dvd) για δασκάλους και εκπαιδευτικούς..Αποστολή εγχειριδίων και οποιουδήποτε υποστηρικτικού υλικού αφορά την παρέμβαση στα σχολεία..Σχεδιασμός και παραγωγή αφισών που θα αναρτηθούν στα σχολεία (hard hitting advertisement) και αφισών που θα χρησιμοποιηθούν στις συναντήσεις των δεξιοτήτων άρνησης..Αναπαραγωγή 2.100 τμχ εκπαιδευτικού υλικού και 3.000 τμχ οπτικοακουστικού υλικού..Συγκέντρωση συνολικών στοιχείων εφαρμογής της παρέμβασης από τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας ή τους εκπαιδευτικούς..Ενημέρωση και συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή για την κάθε δραστηριότητα και πορεία της παρέμβασης και την επίλυση προβλημάτων..Συνολικός συντονισμός και διαχείριση έργου - Συγκέντρωση όλων των πιθανών ερωτήσεων των εκπαιδευτικών, των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, γονέων κ.λ.π..Προβολή των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων στα τοπικά ΜΜΕ της περιοχής αναφοράς..Επιβράβευση καλών πρακτικών από τα σχολεία της χώρας.Συνεχής υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των υπευθύνων αγωγής υγείας στην εφαρμογή της παρέμβασης3.2. Παραδοτέα ΈργουΤα παραδοτέα του έργου έχουν ως εξής:Π.2.1: Οργάνωση και διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης – Έκθεση στατιστικής επεξεργασίας αποτελεσμάτων.Π.2.2: Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (εγχειρίδια / dvd) για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Π.2.3: Απολογιστικές εκθέσεις από την διοργάνωση δεκατεσσάρων (14) ενημερωτικών ημερίδων.Π.2.4: Σχεδιασμός λογότυπου και ηλεκτρονικού φυλλαδίου προγράμματος.Π.2.5: Σχεδιασμός, ανάπτυξη διαδραστικού portal.Π.2.6: Σχεδιασμός παρουσίασης του προγράμματος στα κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter, you tube).Π.2.7: Σχεδιασμός και ανάπτυξη web εφαρμογής.Π.2.8: Σχεδιασμός τεσσάρων (4) διαφημιστικών σποτ για το κάπνισμα στα σχολεία (1 σποτ για το σύνολο του έργου και 1 για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα).Π.2.9: Σχεδιασμός και παραγωγή 2.000 αφισών που θα αναρτηθούν στα σχολεία (hard hitting advertisement) & αφισών που θα χρησιμοποιηθούν στις συναντήσεις των δεξιοτήτων άρνησης.Π.2.10: Μηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις από την υλοποίηση του προγράμματος αγωγής υγείας στα σχολεία.Π.2.11: Απολογιστική έκθεση έργου συμβούλου.Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 535 200,00 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 15 (από την ανάθεση της σύμβασης)
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
(i) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό 32.914,80 ευρώ και με ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον κατά δύο μήνες μεγαλύτερο του χρόνου ισχύος της προσφοράς.(ii) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, αξίας ίσης προς το 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.(iii) Εγγυητική επιστολή προκαταβολής (εφόσον επιλεγεί η καταβολή προκαταβολής στον προμηθευτή) ισόποσης προς την προκαταβολή.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Α) Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.Β) Η πληρωμή της αξίας των παρεχομένων υπηρεσιών και των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σε ευρώ (επιταγή ή τραπεζικό έμβασμα) και με έναν από τους παρακάτω τρόπους:(i) α) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την προσωρινή παραλαβή των Παραδοτέων Π.2.4, Π.2.5, Π.2.6, Π.2.9, β) Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Παραδοτέου Π.2.3 (7 ημερίδες), γ) Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Παραδοτέου Π.2.7 δ) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των Παραδοτέων Π.2.1, Π.2.3 (επιπλέον 7 ημερίδες), Το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων Π.2.8, Π.2.10 και Π.2.11.(ii) Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης έντοκης προκαταβολής μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., μετά την υπογραφή της σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής η οποία αποδεσμεύεται με τμηματικές πληρωμές αντίστοιχες προς τα υπόλοιπα τμήματα του έργου σύμφωνα με τις πληρωμές τις προηγούμενης παραγράφου.Γ) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, στην οικονομική προσφορά τους πρέπει να επιλέξουν ένα από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής. Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει από τους ανωτέρω το ΙΙΒΕΑΑ. Επίσης, με την πρώτη πληρωμή ο ανάδοχος θα καταβάλει στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο σύμφωνα με τα νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια).Δ) Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή (και σωρευτικά δηλ. συμπεριλαμβανομένης τυχόν προκαταβολής) δεν δύναται να υπερβαίνει την προστιθέμενη αξία που αναμένει η Αναθέτουσα Αρχή από την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, όπως αυτή θα έχει παραληφθεί και τεκμηριωθεί στο (νέο ή τροποποιημένο) ορόσημο, παραδοτέο ή άλλο γεγονός στην τροποποιημένη σύμβαση.Ε) Για τον υπολογισμό των τόκων, σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με προκαταβολή, θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος των εντόκων γραμματίων του δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία πληρωμής της προκαταβολής και μέχρις εξαντλήσεως αυτής σε περίπτωση τμηματικών παραλαβών, προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Το ποσό των τόκων θα συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης.ΣΤ) Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τα ελάχιστα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής: (α) Πρωτότυπα δελτία αποστολής και τιμολόγια του αναδόχου, (β) Πρωτόκολλα παραλαβής για τις αντίστοιχες φάσεις του έργου (τμηματική πληρωμή) και (γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών (συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες), που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου και: α) είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή β) είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή γ) είναι εγκατεστημένα σε κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή δ) είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: A) Δεν γίνονται δεκτοί:(α) Όσοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα & αμετάκλητα για ένα από τα παρακάτω αδικήματα (παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007):i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,ii. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.(β) Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και διαγωγής.(γ) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.(δ) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς, για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών, του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του αρμόδιου υπουργείου.(ε) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.(στ) Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής (ΙΙΙ. 1. 3).(ζ) Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ. 1.2 (άρθρου 1) του Β΄ μέρους της διακήρυξης "Δικαιολογητικά συμμετοχής".(η) Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ. 1.3 (άρθρου 1) του Β΄ μέρους της διακήρυξης "Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής"(θ) Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.B) Κατά την κατάθεση των προσφορών προσκομίζονται:α.Φυσικά πρόσωπαi.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού με την προσφορά.ii.Βεβαίωση έναρξης Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και της μεταβολές του.β.Τα Νομικά Πρόσωπαi.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού με την προσφορά.ii.Νομιμοποιητικά έγγραφα των υποψηφίων αναδόχων, τα οποία πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα. Καταστατικό του νομικού προσώπου και μεταβολές αυτού (όπως προκύπτουν από την Ε.τ.Κ. ή άλλα έγγραφα που εκδίδονται από αρμόδια αρχή), από τα οποία να προκύπτει η τρέχουσα κατάσταση του νομικού προσώπου και η νόμιμη εκπροσώπησή του. Συγκεκριμένα :- Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει :(α) ΦΕΚ σύστασης,(β) Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του,(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),(δ) Το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,(ε) Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού(στ) Βεβαίωση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (προκειμένου για Α.Ε.) ή πιστοποιητικό Πρωτοδικείου (προκειμένου για Ε.Π.Ε.) περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρίας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.- Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε ή Ε.Ε. πρέπει να προσκομίσει :(α) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,(β) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού και(γ) Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.γ. Συνεταιρισμοίi. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής.ii. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.δ. Οι ενώσεις και κοινοπραξίες παρόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία.Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μέλος ένωσης παρόχων οφείλει εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσει και τις ακόλουθες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, οι οποίες θα πρέπει να φέρουν τα βασικά στοιχεία του διαγωνισμού (αριθμός πρωτοκόλλου και τίτλος). Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής :i. Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων όρων έλαβε γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλαχτα.ii. Δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και διαγωνισμούς του Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες.iii. Δήλωση ότι είναι εγγεγραμμένος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή επαγγελματική ένωση όπου να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του.iv. Δήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του I.IΒ.E.A.A., αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.v. Δήλωση ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Τα παραπάνω πρέπει να δηλώνονται με διακριτές δηλώσεις για καθένα από τους α) ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. β) τους διαχειριστές των Ε.Π.Ε. γ) τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο των Α.Ε. δ)τους νόμιμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.vi. Δήλωση ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.vii. Δήλωση ότι δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.viii. Δήλωση ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.ix. Δήλωση ότι είναι ενήμερος ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του και στην οποία καταγράφονται όλοι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί στους οποίους είναι υποχρεωμένος να καταβάλει εισφορές.Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.Γ) α) Πριν την κατακύρωση ο ανάδοχος που έχει αναδειχθεί, μέσα από τις διαδικασίες του διαγωνισμού και σε προθεσμία 20 ημερολογιακών ημερών αφότου έχει ειδοποιηθεί και προσκληθεί προς τούτο, θα καταθέσει τα εξής δικαιολογητικά:i.Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του προεδρικού διατάγματος 60/2007 (παρ. 1 του άρθρου 45 της οδηγίας 2004/18), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το ποινικό μητρώο αφορά τόσο στα φυσικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων όσο και στα φυσικά πρόσωπα που νομίμως εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους τα νομικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα : α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου.ii.Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.iii.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.ivΠιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά σε όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, σε όποιο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης και αν είναι ασφαλισμένοι και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).v.Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.β) Σε περίπτωση συνεταιρισμού, εκτός από τα παραπάνω προσκομίζονται :i.Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του υποψήφιου Αναδόχου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα.ii.Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.γ) Σε περίπτωση ένωσης προσκομίζονται :i.Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).ii.Να περιέχεται πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό.iii.Να περιέχεται συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) και να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.Σε περίπτωση ελλήνων πολιτών εγκατεστημένων στο εξωτερικό ή αλλοδαπών τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία πτώχευσης καθώς και οι βεβαιώσεις ενημερότητας φορολογικής και ασφαλιστικής εκδίδονται με βάση, την ισχύουσα στην χώρα εγκατάστασης, νομοθεσία.Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει:i. Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.ήii. Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών (εφόσον υπάρχει δυνατότητα σε σχέση με το χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης θα αφορά τις τρεις προηγούμενες του τρέχοντος έτους οικονομικές χρήσεις).iii.Δήλωση περί του κύκλου των εργασιών που αφορούν στην εκτέλεση «έργων» αντίστοιχων (υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας σε σχολικές μονάδες) προς το αντικείμενο της προκήρυξης (εφόσον υπάρχει δυνατότητα σε σχέση με το χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης θα αφορά τις τρεις προηγούμενες του τρέχοντος έτους οικονομικές χρήσεις).Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του υπό ανάθεση Έργου.Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια.Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι Προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση:Α) Πρόταση μεθοδολογίας – προσέγγισης του έργουΒ) Οργάνωση – Διοίκηση του έργουΓ) Συμπληρωμένους τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμέςΔ) Παράρτημα – «Υλικό Τεκμηρίωσης»Α) Πρόταση μεθοδολογίας – προσέγγισης του έργουΗ ενότητα πρόταση μεθοδολογίας – προσέγγισης του έργου περιλαμβάνει τα εξής:.Αναλυτική περιγραφή του περιβάλλοντος του έργου και τεκμηρίωση της κατανόησης του και των απαιτήσεών του εκ μέρους του προσφέροντος..Αναλυτική περιγραφή της Μεθοδολογίας και του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να υλοποιήσει το Έργο..Περιγραφή κάθε πακέτου εργασιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί το Έργο ορθολογικά, επιτυχώς και με το ελάχιστο δυνατό κόστος.Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου..Κάθε άλλο στοιχείο που ο υποψήφιος Ανάδοχος κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να παρουσιάσει ή να προτείνει, το οποίο κατά την κρίση του πρέπει να ληφθεί υπόψη για την υλοποίηση του Έργου και θα συμβάλλει στην αρτιότερη παρουσίαση της πρότασής του, για την επιτυχή διεκπεραίωση του Έργου.Β) Οργάνωση – Διοίκηση του έργου(α) Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της Ομάδας, με σαφή αναφορά στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου.(β) Συμπληρωμένο πίνακα, στον οποίο περιέχονται τα στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα μέλη της Ομάδας Έργου καθώς και το εύρος εμπλοκής τους..Στη στήλη «Εταιρεία» συμπληρώνεται, σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, η επωνυμία της εταιρείας στην οποία ανήκει το στέλεχος της ομάδας. Σε περίπτωση που το στέλεχος ανήκει σε υπεργολάβο, συμπληρώνεται η επωνυμία του υπεργολάβου. Εφόσον το στέλεχος της ομάδας είναι εξωτερικός συνεργάτης, συμπληρώνεται η ένδειξη «εξωτερικός συνεργάτης»..Στη στήλη «Στέλεχος» συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο καθενός προτεινόμενου στελέχους της ομάδας έργου..Στη στήλη «Θέση στην Ομάδα» συμπληρώνεται ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας..Στη στήλη «Καθήκοντα» αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να αναλάβει κάθε στέλεχος της ομάδας έργου και της ομάδας συμβούλων και βασίζονται στην πρόταση προσέγγισης του θέματος..Στη στήλη «Χρόνος απασχόλησης στο έργο» συμπληρώνεται ο σχετικός χρόνος σε ανθρωπομήνες.Γ) Επίσης στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται συμπληρωμένοι οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές.Δ) Παράρτημα – «Υλικό Τεκμηρίωσης»Στο παράρτημα αυτό περιλαμβάνονται όλες οι αναλυτικές πληροφορίες (πχ. αναλυτικές τεχνικές περιγραφές, κ.λ.π.) που αφορούν την υλοποίηση του έργου και συμβάλουν στη τεκμηρίωση της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων.To περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (cd).Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό:(1) Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας. Συγκεκριμένα: (Α) απαιτείται να έχει συμμετάσχει κατά την τελευταία 3ετία (2009–2012) σε ένα (1) τουλάχιστον έργο, το οποίο εκτελέσθηκε σε δύο τουλάχιστον Περιφέρειες της χώρας και σχετίζεται με τον συντονισμό και διαχείριση προγραμμάτων αγωγής υγείας σε σχολικές μονάδες. Το έργο αυτό πρέπει να πιστοποιείται (όπως ορίζεται παρακάτω για τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα) ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. (Β) Η συνολική συμβατική αξία των αντίστοιχων έργων (υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας σε σχολικές μονάδες) στα οποία έχει συμμετάσχει κατά την τελευταία τριετία (2009-2012) πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη του 50% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής), Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο Υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2009–2012) και ικανοποιούν την παραπάνω προϋπόθεση (υπόδειγμα πίνακα, παρατηρήσεις και σχετικό τεκμηριωτικό υλικό που τον συνοδεύει υπάρχουν στην αναλυτική διακήρυξη).Τουλάχιστον το ολοκληρωμένο έργο του εδαφίου (1.Α), που θα αναφέρει ο υποψήφιος ως εμπειρία, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά.Ένα έργο τεκμηριώνεται ως ολοκληρωμένο επιτυχώς με την προσκόμιση των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ή / και των αποφάσεων έγκρισης αυτών. Σε περίπτωση έργων για τα οποία στην ολοκλήρωσή τους δεν εκδίδεται πρωτόκολλο παραλαβής, όπως έργα εξωτερικού ή ιδιωτών, η ολοκλήρωση μπορεί να πιστοποιηθεί με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος που θα φέρει γνήσιο υπογραφής.(2) Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για να φέρει σε πέρας το Έργο. Συγκεκριμένα η ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από:A.Υπεύθυνο Έργου ο οποίος να διαθέτει 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στο τομέα οργάνωσης και διοίκησης.B.Έναν (1) Ειδικό Σύμβουλο που να διαθέτει 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Αγωγής ΥγείαςC.Ικανό αριθμό στελεχών κατά την κρίση του αναδόχου που να συμπληρώνει αριθμητικά και σε εμπειρία την ομάδα έργου ώστε να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες.Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: (i) Πίνακα των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, (ii) Πίνακα των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, (iii) Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, (iv) Βιογραφικά Σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου, (v) Όταν oι προσφέροντες προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τρίτους, (υπεργολάβους ή/ και εξωτερικούς συνεργάτες,) για την υλοποίηση μέρους του έργου, πρέπει να καταθέσουν κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία των υπεργολάβων και των εξωτερικών συνεργατών που θα χρησιμοποιήσουν καθώς και τα αντίστοιχα μέρη του έργου που πρόκειται να υλοποιήσουν. Επιπρόσθετα πρέπει να καταθέσουν δηλώσεις συνεργασίας, των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων ή/ και των εξωτερικών συνεργατών με τις οποίες θα δηλώνουν ότι αποδέχονται την εκτέλεση του μέρους του έργου σε περίπτωση Κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον προσφέροντα.(3) Ο υποψήφιος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Να δοθεί αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου: (i) επιχειρηματική δομή, συνεργασίες κ.λ.π, (ii) τομείς δραστηριότητας, (iii) προσφερόμενες υπηρεσίες, (iv) μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί.(4) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι απαραίτητο να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα σε τομείς αντίστοιχους με τις προς υλοποίηση δράσεις. Τα ανάλογα πιστοποιητικά πρέπει να συμπεριληφθούν στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
734/14-03-2013
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
Άλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2013/S 8-008264 της 11.1.2013
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2012/S 229-377550 της 28.11.2012
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 8.5.2013 - 14:30Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
13.5.2013 - 15:00
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ελληνικά.
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
σε ημέρες: 120 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 14.5.2013 - 12:00
Τόπος:
Γραφεία του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στην διεύθυνση Σωρανού του Εφεσίου 4, 11527 Αθήνα.
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναιΠρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Η έναρξη των διαδικασιών του διαγωνισμού γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων με την αποσφράγιση των προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα στα γραφεία του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, τα οποία βρίσκονται επί της οδού Σωρανού του Εφεσίου 4, με ΤΚ 115-27 νοτίως του Π.Γ. Nοσοκομείου Ν.Θ.Α. «H ΣΩTHPIA» στην Αθήνα, (τηλ. 210 659 7000 για οδηγίες πρόσβασης και φαξ 210 659 7547 / 5). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και μπορούν να παραστούν όσοι από τους προσφέροντες ή τους νομίμους εκπροσώπους τους το επιθυμούν.
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναιαναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): Πράξη "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ" με κωδικό MIS 372829 ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού», στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, χρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους.
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Σωρανού του Εφεσίου 4
115-27 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: secretariat@bioacademy.gr
Τηλέφωνο: +30 2106597098
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.bioacademy.gr
Φαξ: +30 2106597545
VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: (1)Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζομένου σ' αυτόν και της νομιμότητας διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως, ως εξής:Α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, προς το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και η ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών που εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ενστάσεως κατά τεχνικών όρων και προδιαγραφών της διακήρυξης η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών δύναται να ζητήσει τη γνώμη του υπευθύνου του έργου. Η απόφαση κοινοποιείται αμέσως στους ενιστάμενους με τηλεομοιοτυπία και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.Β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών ή της συμμετοχής υποψηφίου σ' αυτόν, προς το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α κατά την διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών που εισηγείται προς το Δ.Σ. του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου στον διαγωνισμό, κοινοποιείται υποχρεωτικά και σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.Γ. Κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, προς το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών αφότου ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής ή της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.(2)Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν γίνονται δεκτές.(3)Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται στον ενιστάμενο καθώς και στους συμμετέχοντες κατά των οποίων στρέφονται.(4)Οι διατάξεις του κανονισμού προμηθειών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α (φεκ 1983/Β΄/1999) και του κανονισμού προμηθειών του δημοσίου (πδ 118/2007) για ρύθμιση διαφορών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 3886/2010 δεν εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 αυτού.(5)Σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30.9.2010), ο ενδιαφερόμενος, πριν την άσκηση οποιουδήποτε δικαστικού μέτρου, οφείλει να προσφύγει ενώπιον του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α μέσα σε δέκα (10) ημέρες, εκτός της περίπτωσης προσφυγής κατά των όρων της διακήρυξης, οπότε ισχύει η προαναφερόμενη προθεσμία (περ. Α), αφότου έλαβε γνώση με οποιονδήποτε τρόπο της παράνομης πράξης ή παράλειψης, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις στις οποίες στηρίζεται το αίτημά του. Το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. οφείλει να απαντήσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την άσκηση της προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται ως απόρριψη της προσφυγής. Η προσφυγή κοινοποιείται με την φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο κάθε θιγομένου από τυχόν ολική ή μερική αποδοχή της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη τη προσφυγής μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για τους ίδιους λόγους.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Σωρανού του Εφεσίου 4
115-27 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: efotea@bioacademy.gr
Τηλέφωνο: +30 2106597320
Φαξ: +30 2106597629
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:15.3.2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΦΗΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ...

Αναγνώστες

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
ΑΧΑΡΝΕΣ, ΑΤΤΙΚΗ, Greece
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"